ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ταυτότητα επιχείρησης
Ο ιστότοπος www.techgiveaways.gr αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης μας, ήτοι της ατομικής επιχείρησης ΒΑΖΑΚΑΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που εδρεύει στο Κάτω Βουλωμένο Αιγίου, Τ.Κ. 25100, με Α.Φ.Μ. 168251890 της Δ.Ο.Υ. Αιγίου και η επιχείρηση μας είναι η νόμιμη κάτοχος και διαχειρίστρια του παρόντος ιστοτόπου. Η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με σκοπό την έκθεση των διενεργηθέντων από την επιχείρηση μας διαγωνισμών – κληρώσεων για την απόκτηση ειδών μέσω της αγοράς κουπονιών ή και το δικαίωμα απόκτησης ειδών σε μειωμένες τιμές μέσω της απόκτησης κουπονιών που έχουν εκδοθεί από εμάς. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση μας μπορείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση info@techgiveaways.gr.
Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης πριν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας. Η επίσκεψη και χρήση αυτής της Ιστοσελίδας δηλώνει τη συγκατάθεσή σας να δεσμευθείτε με τους εν λόγω Όρους καθώς και την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους στο σύνολό τους.
2. Πνευματικά δικαιώματα/ιδιοκτησία
Εκτός των ρητά εξαιρουμένων περιπτώσεων, τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, εμπορικών ονομασιών και άλλων εμπορικών διακριτικών γνωρισμάτων, καθώς και κάθε είδους υλικού και πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, ανήκουν αποκλειστικά στην ιδιοκτησία της εταιρίας μας ή στην ιδιοκτησία τρίτων συμβεβλημένων με την εταιρία μας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών.
Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μεταβολή, έκδοση, εκπομπή, διανομή, πώληση ή μεταφορά υλικού αυτής της Ιστοσελίδας, και γενικότερα η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης μας. Δύναται, ωστόσο, ο χρήστης να εκτυπώσει, αντιγράψει ή φορτώσει (download) τα περιεχόμενα για προσωπική (μη εμπορική) χρήση.
3. Προστασία ανηλίκων και ατόμων που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας
Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με την ρητή συγκατάθεση και την επίβλεψη των γονέων ή των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά τους. Σε περίπτωση χρήσης της Ιστοσελίδας από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας, την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά και μόνον οι κηδεμόνες αυτών ή οι ασκούντες την επιμέλεια τους.
4. Τροποποιήσεις
Η επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε βελτιώσεις ή αλλαγές στις πληροφορίες, υπηρεσίες και γενικότερα στο υλικό και σύνολο του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας, καθώς και να τερματίσει τη λειτουργία αυτής, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Περαιτέρω, η επιχείρηση μπορεί να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους εν λόγω όρους χρήσης και οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις θα είναι ενεργές από τη στιγμή που θα δημοσιοποιηθούν σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Στις περιπτώσεις αυτές η συνέχιση της χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας δηλώνει την εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων όρων. Για τους παραπάνω λόγους προτρέπουμε τους χρήστες της Ιστοσελίδας να πραγματοποιούν τακτικά έλεγχο για τυχόν αλλαγές – τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων χρήσης δεν επηρεάζει τους ήδη διενεργηθέντες διαγωνισμούς – κληρώσεις ή τα ήδη αποκτηθέντα κουπόνια που αφορούν είτε τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς είτε την απόκτηση προϊόντων σε μειωμένη τιμή.
5. Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης
Η εταιρία μας δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία που ενδεχομένως προκληθεί στον χρήστη από την χρήση γενικότερα του δικτυακού χώρου ή για τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν στον επισκέπτη κατά την πρόσβαση και περιήγηση του στον ιστότοπο μας και σχετίζονται αποκλειστικά με πράξεις ή παραλήψεις τρίτων ή με την λειτουργία και συμβατότητα της δικής τους υποδομής. Η επιχείρηση μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας να είναι ακριβείς. Ωστόσο, δεν εγγυάται την ακρίβεια, επάρκεια ή πληρότητα των πληροφοριών και του υλικού και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις σχετικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά.
Αναφορικά με την απόκτηση κουπονιών για συμμετοχή στη διενέργεια διαγωνισμών που πραγματοποιείται μέσω του ιστοτόπου www.techgiveaways.gr , η έκθεση των προϊόντων που σχετίζονται με τους διαγωνισμούς ενέχει θέση πρόσκλησης της επιχείρησης μας προς τους πελάτες/χρήστες της με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης πώλησης (αγορά κουπονιού και όχι προϊόντος) και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της επιχείρησης μας σχετικά με την διενέργεια ή και την έκβαση του διαγωνισμού, καθώς η μεν διενέργεια εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τους όρους διαγωνισμών που μπορείτε να βρείτε  ΕΔΩ, και η δε έκβαση (δηλαδή η επιλογή νικητή) πραγματοποιείται με κλήρωση μέσω του Google Random Number Generator με τυχαία επιλογή, από τρίτο και όχι από την επιχείρηση μας, του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση μας δεσμεύεται για την άμεση και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ενημέρωση του πελάτη/χρήστη του ιστοτόπου της για την διενέργεια των διαγωνισμών και την επιλογή των νικητών.
Τυχόν διασυνδέσεις (links) με άλλες ιστοσελίδες προσφέρονται αποκλειστικά για την διευκόλυνση των επισκεπτών μας και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως έγκρισή τους. Η επιχείρηση μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ως άνω ιστοσελίδων, όπως π.χ. για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφού αυτές είναι πέραν του πεδίου ελέγχου της. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ενημέρωση, μελέτη και αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης τέτοιων ιστοσελίδων.
6. Ευθύνη Χρήστη
Με την παρούσα ο πελάτης/χρήστης της ιστοσελίδας www.techgiveaways.gr αποδέχεται ότι δεσμεύεται να κάνει σύννομη και σύμφωνη με τους εν λόγω όρους χρήση του ιστοτόπου της επιχείρησης μας.
Συγκεκριμένα οι χρήστες του ιστοτόπου μας αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτόν ενδεικτικά για:
α) την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο,
β) την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλους τρόπους περιεχομένου που δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα από το νόμο ή καταρτισθείσα σύμβαση (όπως ενδεικτικά εμπιστευτικές πληροφορίες κάθε είδους ή πληροφορίες που αποκτήθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή πληροφορίες που εμπεριέχονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας ή περιεχομένου το οποίο παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα),
γ) την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο υλικού που έχει δημιουργηθεί για την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας του ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά είναι οι ιοί ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα ή λογισμικό, που δύναται να βλάψει ή να διακόψει ή να καταστρέψει τη λειτουργεία αρχείων ή προγραμμάτων, οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
δ) την εγκατάσταση και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιασδήποτε διαφήμισης ή ανεπιθύμητα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου,
ε) την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
στ) την δυσφήμηση, προσβολή, παρενόχληση, απειλή ή παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων,
ζ) την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου με σκοπό την παραπλάνηση τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Διαδικτυακού τόπου και
η) τη χρήση του ιστοτόπου με σκοπό την με οποιοδήποτε τρόπο παραβίαση του εθνικού ή διεθνούς δικαίου

Ο πελάτης/χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και να οδηγήσουν στη δυσλειτουργία του ιστοτόπου της επιχείρησης μας επηρεάζοντας με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή λειτουργία του και προκαλώντας οποιασδήποτε φύσης βλάβη σε εμάς.
Τέλος, οφείλετε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες ασφάλειας των συναλλαγών κατά την περιήγηση σας στο διαδίκτυο όπως και να προβαίνετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην αλλαγή του προσωπικού σας μυστικού κωδικού ασφαλείας (password).

7. Προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο των διαγωνισμών και πληροφορίες
H επιχείρηση μας παρέχει στον χρήστη πλήρη περιγραφή των όρων των διαγωνισμών, καθώς και των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων που αποτελούν το αντικείμενο των διαγωνισμών (“έπαθλο”). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών έχουν τοποθετηθεί και εκτίθενται στον ιστότοπο www.techgiveaways.gr, όπως αυτά έχουν χορηγηθεί στην επιχείρηση μας από τον κατασκευαστή έκαστου προϊόντος. Η επιχείρηση μας δεσμεύεται ως προς την αυθεντικότητα και την ποιότητα των προϊόντων αυτών. Όλες οι παρεχόμενες στον χρήστη πληροφορίες μέσω του ιστοτόπου μας έχουν τεθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχουν χορηγηθεί από τους κατασκευαστές των προϊόντων και επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη που έχουν προκύψει εκ παραδρομής στην περιγραφή των χαρακτηριστικών των προϊόντων αυτών.
Η επιχείρηση μας, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των χρηστών της μέσω του ιστοτόπου www.techgiveaways.gr, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια του ανθρωπίνως δυνατού για την ορθή πληροφόρηση σας, ως προς τη διενέργεια των διαγωνισμών, την έκβαση αυτών, καθώς και των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο των διαγωνισμών. Οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία οφείλεται, κατά περίπτωση, στον αναγκαίο χρόνο ενημέρωσης του συστήματος μας, σε αυξημένη συμμετοχή στον διαγωνισμό, σε τεχνικό πρόβλημα που ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία ή ενημέρωση της ιστοσελίδας μας και σίγουρα σε μη εσκεμμένη ενέργεια της επιχείρησης μας.
Η κυριότητα όλων των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο των διαγωνισμών παραμένει στην επιχείρησης μας μέχρι και την επιτυχή παράδοση τους στον πελάτη. Η επιχείρηση μας ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν βλάβη ή καταστροφή τους μετά την παραλαβή των προϊόντων αυτών από τον πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα αυτά και να διαπιστώνει την κατάσταση των προϊόντων κατά την παράδοση τους σε αυτούς, ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση τυχόν ελαττωμάτων που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά.
Όροι Εγγύησης Προϊόντων
Τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο των διαγωνισμών που διενεργούνται από την επιχείρηση μας φέρουν όλες τις σύμφωνες με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία πιστοποιήσεις. Περαιτέρω, στα προϊόντα που απαιτείται οιουδήποτε είδους χειρισμός από τον χρήστη/πελάτη, αυτά συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η έγγραφη εγγύηση, εφόσον αυτή παρέχεται, περιλαμβάνει πάντοτε τα πλήρη στοιχεία του εγγυητή/ κατασκευαστή του προϊόντος (επωνυμία και διεύθυνση), το είδος του προϊόντος, το περιεχόμενο της εγγύησης, τη διάρκειά της, την τοπική και ουσιαστική έκταση ισχύος της (χώρες ισχύος της εγγύησης και δικαιώματα που παρέχονται).
Σε κάθε περίπτωση, η εγγύηση των προϊόντων καθορίζεται από τον κατασκευαστή του εκάστοτε προϊόντος.
Η εγγύηση των προϊόντων επιτρέπει είτε την δωρεάν αντικατάσταση των προϊόντων, είτε τη δωρεάν αποκατάσταση της βλάβης τους, εφ’ όσον υφίσταται εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας και πληρούνται οι όροι που τίθενται σε αυτή (ενδεικτικά αναφέρεται η μη αλλοίωση στοιχείων της συσκευής, μη ορθή χρήση αυτής, μη εξαίρεση της συγκεκριμένης βλάβης από το έντυπο εγγύησης του κατασκευαστή κ.ο.κ.).
8. Πολιτική Αγοράς Κουπονιών και Επιστροφής της αξίας τους
Ο πελάτης μετά την αγορά κουπονιού και εωσότου διενεργηθεί ο σχετικός διαγωνισμός και αναδειχθεί νικητής δεν μπορεί να ακυρώσει την αγορά του κουπονιού που σχετίζεται με τον προς διενέργεια διαγωνισμό. Το ίδιο ισχύει και για ακύρωση κουπονιού που αφορά διαγωνισμό που ήδη έχει διενεργηθεί από την επιχείρηση μας.
Επιστροφή της αξίας του κουπονιού μπορεί να πραγματοποιηθεί από την επιχείρηση μας μόνο στην περίπτωση που ακυρωθεί η διενέργεια κάποιου διαγωνισμού. Η ακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πολιτική των διαγωνισμών που μπορείτε να βρείτε και να ενημερωθείτε σχετικά πατώντας ΕΔΩ. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση μας θα σας ενημερώσει άμεσα είτε μέσω ενημέρωσης της ιστοσελίδας μας, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε τηλεφωνικά.
Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με την πολιτική αγοράς κουπονιών και την επιστροφή της αξίας τους, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία σχετική με τους διαγωνισμούς, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: info@techgiveaways.gr.
9. Προστασία προσωπικών δεδομένων
Το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, περιγράφονται αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου, την οποία οι πελάτες/χρήστες του www.techgiveaways.gr οφείλουν να διαβάσουν, πριν κάνουν χρήση του. Σας προτρέπουμε να πραγματοποιείτε τακτικά έλεγχο για τυχόν αλλαγές – τροποποιήσεις της Πολιτικής απορρήτου μας, προκειμένου να είστε ενήμεροι αναφορικά με την συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, την περίοδο τήρησής τους, τα δικαιώματά σας και το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Για γρήγορη πρόσβαση στην Πολιτική Απορρήτου του ιστοτόπου μας επισκεφτείτε το σύνδεσμο ΕΔΩ.
10. Εφαρμοστέο δίκαιο – λοιποί όροι
Οι ως άνω όροι χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή τους, διέπονται από το Εθνικό δίκαιο, το Ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς πάντως σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Καμία τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας , εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί ρητά σε αυτή.
Το παρόν αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ της ατομικής επιχείρησης ΒΑΖΑΚΑΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και του χρήστη.
Ρητά συνομολογείται ότι οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή των ως άνω Όρων Χρήσης (καθώς και από την γενικότερη χρήση της Ιστοσελίδας από τον χρήστη), εφόσον δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθούν εξωδικαστικά και φιλικά, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και συγκεκριμένα των Δικαστηρίων των Αθηνών.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία ή πληροφορία (ειδικά αν αφορά την χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση μας είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση info@techgiveaways.gr είτε τηλεφωνικά στο +30 697 572 0734.
Σε αυτόν τον ιστότοπο, οι όροι , “εμείς”, “μας”, και “εμάς” αναφέρονται στην ατομική επιχείρηση ΒΑΖΑΚΑΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

0
    0
    ΛΑΧΝΟΙ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ E-SHOP
    Scroll to Top